Polityka prywatności Invest IT sp. z o.o.

 1. Informacje wstępne
 2. Słownik pojęć
 3. Informacja o Administratorze
 4. Podstawa prawna przetwarzania
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
 6. Bezpieczeństwo korzystania z witryny
 7. Pliki Cookies
 8. Postanowienia końcowe


1. Informacje wstępne

Zgodnie z profilem działalności firmy, mając na uwadze zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Invest IT sp. z o.o. pragnie poinformować, że niniejsza polityka prywatności odpowiada wymaganiom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz normom zawartym w przepisach krajowych. Informacje przedstawione w Polityce pozwolą Państwu na szczegółowe zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w ramach kontaktu z Invest IT sp. z o. o. oraz korzystania z witryny internetowej https://www.investit.dev/

2. Słownik pojęć

 1. Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Invest IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Malborska 16F lok. 17, 03-286
 2. Warszawa.
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.
 4. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii. Jest to obszar na którym odbywa się swobodny przepływ danych osobowych.
 5. Odbiorca Danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (tzw. ułomną osobę prawną), organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest „stroną trzecią”.
 6. Państwa trzecie – państwa nie wchodzące w skład EOG.
 7. Pliki Cookies – to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
 8. Prezes Urzędu – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce.
 9. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych pozwalającej ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, w szczególności analizę lub prognozowanie aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – pod warunkiem, że takie działanie wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.
 10. Protokół SSL – jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęty jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
 11. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 12. Polityka – polityka prywatności Invest IT sp. z o.o.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Informacja o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych jest Invest IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Malborska 16F lok. 17, 03-286 Warszawa (KRS: 0000351340, NIP: 5242699360, REGON: 142220266) Z Administratorem można się skontaktować poprzez tel. +48 601 861 643 oraz email:
rodo@invesit.dev.
4. Podstawa prawna przetwarzania
Cel przetwarzania Podstawa prawna Odbiorcy danych Czas przetwarzania Udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pomocą formularza kontaktowego oraz e-maila art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze korespondencji. Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu; Przez okres niezbędny do rozpatrzenia kwestii, której dotyczy przesłana wiadomość. Działania marketingowe związane z przedstawieniem Art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hosting; Do czasu wniesienia sprzeciwu. Strona 3 z 12 oferty handlowej na podstawie wcześniej wyrażonej zgody marketingowej polegający na pozyskaniu iutrzymaniu klienta Newsletter Art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu usług i oferty AdministratoraDostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hosting;
Do czasu wniesienia sprzeciwu. Dążenie do zawarcia i wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO podjęcie niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z klientami,
dostawcami usług czy też kandydatami do pracy Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu; Dostawcy usług płatniczych Kancelarie prawne i
doradcy prawni; Przez czas trwania umowy, jej zakończenia oraz do czasu upływu terminu do złożenia potencjalny chroszczeń Prowadzenie rekrutacji(pracownicy zleceniobiorcy) art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO tj. w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy Administrator ma obowiązek przetwarzać
określony katalog danych kandydatów do pracy; podstawą prawną jest także uzasadniony interes Administratora Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu;
Dostawcy hostingu Do czasu zakończenia procesu rekrutacji. mający na celu poszerzenie oferty kierowanej do klienta przez zatrudnianie pracowników; w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w przepisach prawa pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Prowadzenie rekrutacji (współpracownicy) art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. podstawą prawną jest dążenie
do zawarcia umowy oraz uzasadniony interes Administratora mający na celu poszerzenie oferty kierowanej do klienta. Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu;
Dostawcy hostingu Do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Przyjęcie i rozpatrzenie żądania na podstawie RODO Art. 6 ust. 1 lit. c tj. obowiązek
wynikający z RODO udzielenia osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu Kancelarie prawne i doradcy prawni; Do momentu przedawnienia roszczeń. podjętych w związku z żądaniem Prowadzenie statystyk Art. 6 ust. 1 lit. f tj.
prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na gromadzeniu i wykorzystywaniu statystyk w celu polepszenia zakresu i jakości oferowanych usług.
Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu Dostawcy narzędzi do badania statystyk; Do czasu wniesienia sprzeciwu.
5. Prawa osób, których dane dotyczą Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje szereg praw na podstawie RODO.
Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. Każda jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona
do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji. Pierwszą kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu dostarczymy osobie na jej żądanie za darmo. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Państwo, zwrócą się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą inaczej, informacji udzielimy w powszechnie stosowanej formie
elektronicznej. Prawo do sprostowania Mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych
osobowych, które są nieprawidłowe. Mają Państwo także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Prawo żądania usunięcia Mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia swoich danych, a my
mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
● Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
● Cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania;
● Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
● Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
● Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator;
● Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z RODO, Państwa dane pomimo złożonego żądania i spełnienia powyższych przesłanek, mogą nie zostać usunięte jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne:
● do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
● do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;
● z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
● do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że
prawo, do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
● do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo żądania do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
● kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
● przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
● administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
● Państwo, wniosą sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Prawo do wniesienia sprzeciwu Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać danych
osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyli nam Państwo, oraz mają Państwo prawo przesłać takie dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony jeżeli:
● przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
● przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Możliwość skorzystania z prawa do przenoszenia danych i przesłania ich przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, będzie zrealizowane o ile
jest to technicznie możliwe. Zgodnie z RODO, realizacja Państwa uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Prawo do wycofania zgody
Jeśli Państwa dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, to mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku cofnięcia zgody, mamy prawo dalej przetwarzać dane, jeśli jest to
niezbędne:
● do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
● do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na
mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
● z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
● do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych
lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że
prawo, do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację
celów takiego przetwarzania;
● do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak wskazuje Prezes UODO, ponieważ Prezes Urzędu jest organem
kontrolującym prawidłowość stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora, składający skargę w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do administratora w celu realizacji swoich uprawnień.
Bezpośredni link do strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu złożenia skargi;
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
6. Bezpieczeństwo korzystania z witryny
Informujemy, że Invest IT sp. z o.o. stosuje adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapewnienie maksymalnego poziomu ochrony osobom korzystającym ze strony internetowej firmy i przekazującym swoje dane osobowe za
pomocą formularza kontaktowego. W celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa korzystania ze
strony jest ona zabezpieczona kodem SSL. Strona może zawierać odpowiednie odnośniki do innych stron internetowych (stron
www) lub innych środków przekazu (radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna, etc.). W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
zasady zachowania prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach lub w takich środkach przekazu Administrator nie odpowiada za dostępność jakichkolwiek usług lub towarów udostępnianych za pomocą stron internetowych lub innych środków przekazu, do których odnośniki mogą znaleźć się na stronie. Administrator nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody wynikające, lub mogące wyniknąć, w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu.
7. Pliki Cookies
Korzystając ze strony internetowej https://www.investit.dev/ akceptujecie Państwo pliki cookies, które umożliwiają prowadzenie witryny internetowej Invest IT sp. z o.o. Wykorzystywane przez nas pliki cookies wchodzą w skład rozwiązania Google
Analytics. Dane pozyskane przez wskazaną usługę przetwarzane są do kraju dostawcy produktu, czyli Stanów Zjednoczonych, przy spełnieniu wszystkich
wymogów Unii Europejskiej w ramach przetwarzania do państw trzecich. W celu zasięgnięcia szczegółowej informacji na temat wykorzystywanego rozwiązania
zapraszamy do kliknięcia w poniższy link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:
– utrzymania i poprawności działania usług witryny
– prowadzenia statystyki użytkowników odwiedzających witrynę
Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie
Google. Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.
Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony
danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą
Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. Zamieszczamy poniżej instrukcję do konfiguracji w każdej z przeglądarek.
Internet Explore
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Safari
8. Postanowienia końcowe
Korzystanie z witryny internetowej https://www.investit.dev/ oraz podawanie swoich danych osobowych w formularzach jest całkowicie dobrowolne. W
niektórych przypadkach podanie danych może być niezbędne dla realizacji określonego celu.
Invest IT sp. z o.o. zastrzega prawo do możliwości zmiany Polityki w dowolnym momencie ze względu na zakres oferowanych usług oraz do adaptacji
nowelizowanego prawa. W każdym przypadku, o ile będzie to możliwe, postaramy się Państwa poinformować o aktualizacji Polityki przed jej wprowadzeniem.
Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności 01/08/2020.

https://medikal.blognokta.com/cialis-100-mg-30-tablet-satis.php